De ethische gedragscode van Brompton

 

Brompton zet zich in voor een verantwoordelijk bedrijf dat leveranciers, werknemers en het milieu respecteert. Deze Gedragscode streeft ernaar werknemers veilig en vrij van uitbuiting te houden en de milieueffecten die verband houden met onze activiteiten in de toeleveringsketen te verminderen.

We werken samen met leveranciers die onze waarden delen en daarom van alle leveranciers, ongeacht hun grootte of productieproces, eisen dat ze deze minimumnormen naleven. Deze gedragscode is gebaseerd op de fundamentele conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en is in lijn met andere sociale normen van de sector, waaronder de Gedragscode van de World Federation of Sporting Goods Industries (WFSGI).

 

Onze minimumnormen

Werknemerschap is eerlijk

Werknemerschap is vrijwillig

Geen minderjarige werknemers

Salaris is eerlijk en legaal

Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen worden ondersteund

Werktijden zijn niet buitensporig

Geen discriminatie

Geen intimidatie of misbruik

Migranten, tijdelijke en uitzendkrachten vallen onder deze code

Faciliteiten zijn veilig

We zorgen voor een veilige en gezonde werkplek

We beschermen tegen brand en relevante risico's

We zorgen voor training voor medewerkers

Operations zijn duurzaam

Milieueffecten worden geïdentificeerd en verminderd

Verpakking wordt minimaal en duurzaam gehouden

Leveranciers zijn open en transparant

 

Werknemerschap is eerlijk

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Leveranciers betalen en garanderen alle werknemers een loon dat voldoet aan of hoger is dan het nationale wettelijke minimumloon of het minimumloon dat is vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomsten, afhankelijk van wat in een bepaald land van toepassing is. In ieder geval moeten de lonen altijd voldoende zijn om in de basisbehoeften te voorzien en een bepaald discretionair inkomen te verschaffen.
 • Alle werknemers moeten schriftelijk en begrijpelijk worden geïnformeerd over hun arbeidsvoorwaarden met betrekking tot lonen voordat zij in dienst treden en over de bijzonderheden van hun lonen voor de betrokken loonperiode telkens wanneer zij worden betaald.
 • Leveranciers moeten werknemers voorzien van arbeidsvoorwaarden zoals vereist door de wet of contract, met inbegrip van vakantie, ziekte- en moederschapsverlof en wettelijke opzegging.
 • Alleen wettelijk verplichte inhoudingen zijn toegestaan en leveranciers mogen geen inhoudingen doen op het loon van werknemers voor disciplinaire doeleinden.

DWANGARBEID EN MODERNE SLAVERNIJ

 • Leveranciers mogen geen gebruik maken van dwangarbeid, inclusief gevangenisarbeid, contractarbeid, gedwongen arbeid en andere vormen van dwangarbeid of moderne slavernij.
 • Werknemers hebben vrije toegang tot al hun identiteitsdocumenten, zoals paspoorten.
 • Werknemers hoeven geen geldstortingen te doen voor het vinden van werk of wervingskosten te betalen aan hun werkgever, wervingsbureaus of andere tussenpersonen.
 • Werknemers zijn vrij om hun werkgever na een redelijke kennisgeving te verlaten.

VRIJHEID VAN VERENIGING EN COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN

 • Werknemers hebben, zonder onderscheid, het recht om lid te worden of vakbonden naar eigen keuze te vormen en om collectief te onderhandelen.
 • De werkgever neemt een open houding aan ten opzichte van de activiteiten van vakbonden en hun organisatorische activiteiten.
 • Werknemersvertegenwoordigers worden niet gediscrimineerd en hebben toegang om hun representatieve functies op de werkplek uit te oefenen.
 • Wanneer het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen door de wet wordt beperkt, vergemakkelijkt de werkgever de ontwikkeling van parallelle middelen voor onafhankelijke en vrije associatie en onderhandelingen en belemmert hij deze niet.

WERKUREN

Werknemers hoeven, behalve in uitzonderlijke zakelijke omstandigheden, niet meer dan 60 uur (inclusief overuren) per week te werken, of de lokale wettelijke vereiste, afhankelijk van wat minder is.

Overwerk moet vrijwillig zijn. Werknemers mogen ten minste vierentwintig (24) aaneengesloten uren rusten binnen elke periode van zeven dagen.

NON-DISCRIMINATIE

Er is geen discriminatie bij het aannemen, compenseren, toegang tot training, promotie, beëindiging of pensionering op basis van ras, kaste, nationale afkomst, religie, leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of politieke overtuiging. Buitenlandse of binnenlandse arbeidsmigranten worden op voet van gelijkheid met plaatselijke werknemers behandeld. 

KINDERARBEID

 • De leverancier mag geen personen in dienst nemen (of anderszins toestaan om te werken) die jonger zijn dan 15 jaar, jonger zijn dan de lokale minimumleeftijd voor schoolverlof of jonger zijn dan de lokale minimumleeftijd voor werk, afhankelijk van wat hoger is.
 • Leveranciers moeten beschikken over een adequaat beleid en procedures voor leeftijdsverificatie om ervoor te zorgen dat kinderen niet aan het werk gaan.
 • Fysiek veeleisende en gevaarlijke arbeid is verboden voor iedereen jonger dan 18 jaar.

INTIMIDATIE OF MISBRUIK

 • Leveranciers dienen alle medewerkers en werknemers met waardigheid en respect te behandelen. Niemand mag worden onderworpen aan fysieke, verbale, seksuele of psychologische intimidatie, pesterijen, geweld of misbruik.
 • Geldboeten of looninhoudingen mogen niet worden gebruikt als middel om de arbeidsdiscipline te handhaven.

MIGRANTEN, TIJDELIJKE EN UITZENDKRACHTEN

 • Deze gedragscode is evenzeer van toepassing op migrerende werknemers (grensoverschrijdende en interne migranten), tijdelijke krachten en uitzendkrachten als op regionale werknemers, vaste werknemers en lokale burgers.
 • Leveranciers zijn ervoor verantwoordelijk dat intermediaire werkgevers of wervingsbureaus de inhoud en de geest van deze gedragscode begrijpen en naleven.

REGULIER DIENSTVERBAND

 • Alle werknemers moeten een schriftelijk contract hebben in overeenstemming met de wetgeving en praktijk van het land.
 • Leveranciers ontkomen niet aan de verplichting om werknemers arbeids- en sociale uitkeringen te verlenen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van uitgebreide proeftijdperioden of door overmatig gebruik te maken van onderaannemers, tijdelijke krachten, uitzendkrachten en leerlingen.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

 • Leveranciers moeten ervoor zorgen dat al het personeel op passende wijze wordt beschermd tegen gevaren op de werkplek.
 • Leveranciers voeren risicobeoordelingen uit om alle relevante risico's te bepalen, inclusief maar niet beperkt tot de blootstelling aan chemicaliën en fysieke gevaren.
 • De leverancier zal handelen om dergelijke risico's te beperken door middel van de juiste ontwerp-, engineering- en administratieve controles, preventief onderhoud, training en veilige werkprocedures.
 • Leveranciers moeten personeel dat machines gebruikt, voorzien van bescherming door middel van een geschikt ontwerp van de machine, training, preventief onderhoud en beschermende persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • De werknemers krijgen een regelmatige en geregistreerde opleiding op het gebied van gezondheid en veiligheid.
 • Er moet worden gezorgd voor toegang tot schone toiletten en veilig drinkwater, en, indien van toepassing, sanitaire voorzieningen voor voedselopslag.
 • Accommodatie, indien aanwezig, moet schoon en veilig zijn en voldoen aan de basisbehoeften van de werknemers.
 • De verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid wordt toegewezen aan een vertegenwoordiger van het hoger management op de locatie.

 

Operations zijn duurzaam

MILIEU

 • Leveranciers moeten alle redelijke inspanningen leveren om de milieu-impact van hun activiteiten, producten en diensten te minimaliseren gedurende de hele levenscyclus van het product: productie, transport, gebruik, verwijdering of recycling.
 • Waar mogelijk moeten leveranciers geen nieuwe kolengestookte ketels installeren en in plaats daarvan naar alternatieve opties zoeken.
 • Leveranciers moeten alle redelijke inspanningen leveren om de hoeveelheid verpakking te verminderen die is gekoppeld aan Brompton-producten.
 • Waar mogelijk moet de leverancier ernaar streven gebruik te maken van opwekking van hernieuwbare energie ter plaatse of toegang te krijgen tot contracten voor hernieuwbare energie.

 

VERWACHTINGEN

 • Van leveranciers wordt verwacht dat ze de inhoud van deze gedragscode aan al hun personeel en onderaannemers communiceren, in hun lokale taal (talen).
 • Brompton vereist van alle leveranciers, ongeacht hun grootte of productieproces, dat ze deze minimumnormen volledig naleven.
 • Leverancier zal Brompton volledige toegang bieden tot sociale en milieu-fabrieksbeoordelingen, inclusief maar niet beperkt tot faciliteiten, relevante documentatie en interviews met werknemers.
 • Brompton behoudt zich het recht voor om de naleving van deze gedragscode door leveranciers op elk moment te controleren. In uitzonderlijke gevallen, wanneer volledige naleving niet onmiddellijk mogelijk is, zal Brompton samenwerken met leveranciers aan de ontwikkeling en implementatie van corrigerende actieplannen, waaraan leveranciers zich moeten committeren en voortdurend moeten verbeteren.

 

Als je vragen hebt, of als je je zorgen maakt over niet-naleving, neem dan contact met ons op via [email protected]

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alles wat met Brompton te maken heeft. Kom meer te weten over aankomende samenwerkingen, evenementen en meer.