Welcome! You are currently on our Netherlands site. Select our United States site to find your local currency, language and product selection.

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) vormen de algemene voorwaarden waaronder we u toegang tot en gebruik van de website www.brompton.com verlenen en de algemene voorwaarden waaronder we de producten (Producten) zoals vermeld op www.brompton.com aan u leveren. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u onze website verder gebruikt of producten via onze website bestelt. U moet goed begrijpen dat u door het bestellen van een van onze Producten deze algemene voorwaarden aanvaardt. De algemene voorwaarden beperken op geen enkele wijze uw rechten als consument.

1 INFORMATIE OVER ONS 

www.brompton.com (“Onze website”) wordt door Brompton Bicycle Limited (“we,” “ons” of “Brompton”) beheerd. We zijn in Engeland en Wales in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 1261512 en zijn statutair gevestigd op Unit 1, Ockham Drive, Greenford, London, UB60FD, Engeland. Ons btw-nummer is GB646228334.

2 GEBRUIK VAN ONZE SITE

2.1 Door Onze website te gebruiken gaat u ermee akkoord dat u vanaf uw eerste gebruik van Onze website juridisch aan deze algemene voorwaarden gebonden bent. Als u niet met alle hierna volgende voorwaarden akkoord gaat, dan mag u Onze website niet bezoeken en niet gebruiken.

2.2 We mogen deze voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen door deze wijzigingen online te publiceren. Bekijk deze voorwaarden regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele door Brompton gemaakte wijzigingen. Wanneer u, nadat de wijzigingen zijn aangebracht, Onze website blijft gebruiken, dan houdt dat in, dat u deze gewijzigde of aangepaste algemene voorwaarden aanvaardt.

2.3 U mag de inhoud van Onze website op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, publiceren, downloaden, posten, verzenden, voor het algemene publiek toegankelijk maken of anderszins gebruiken (behalve voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik). U gaat er ook mee akkoord de inhoud van Onze website niet aan te passen, te wijzigen of afgeleid werk te maken (behalve voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik). Voor ieder gebruik van de inhoud van Onze website is vooraf schriftelijke toestemming van Brompton vereist.

2.4 U gaat ermee akkoord Onze website alleen binnen de grenzen van de wet te gebruiken en in overeenstemming met onze algemene voorwaarden en op zodanige wijze, dat u geen inbreuk maakt op de rechten van Onze website of het gebruik van Onze website door anderen niet beperkt of verhindert. Verboden gedrag is onder meer treiteren van of overlast of leed veroorzaken aan anderen, het verzenden van obscene of beledigende inhoud of het verstoren van normale omgang met Onze website.

2.5 De inhoud van Onze website, inclusief de informatie, namen, afbeeldingen, logo's en pictogrammen met betrekking tot Brompton en/of diens producten of diensten (of producten en diensten van derden), wordt verstrekt "AS IS" en voor zover beschikbaar zonder enige verklaring of garantie van welke aard dan ook (expliciet of impliciet volgens de wet) voor zover wettelijk toegestaan, inclusief de impliciete garantie van kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

2.6 Brompton is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een van de volgende vormen van verlies of schade (ongeacht of zulke verliezen te verwachten of bekend zouden zijn):

 • (a) verlies van gegevens;
 • (b) verlies van omzet of verwachte winst;
 • (c) verlies van bedrijfsvoering;
 • (d) verlies van bedrijfsmatige kansen;
 • (e) verlies van goodwill of reputatieschade;
 • (f) verliezen van derden; of
 • (g) enigerlei indirecte, bijkomstige, speciale of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van Onze website, ongeacht de vorm van actie.

2.7 We kunnen niet garanderen dat de functies van Onze website vrij van fouten zijn of niet kunnen worden onderbroken, dat fouten worden hersteld of dat de server waarop Onze website draait, vrij is van virussen of softwarefouten.

2.8 De namen, afbeeldingen en logo's van Brompton of derden zijn onderhevig aan copyright, ontwerprechten en handelsmerken van Brompton en/of derden. Niets in deze algemene voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als de overdracht bij wijze van gevolg, patentverklaring of anderszins van enige licentie of recht om enig handelsmerk, patent, ontwerprecht of copyright van Brompton of enige derde partij te gebruiken.

2.9 Links op Onze website kunnen aar andere websites doorsturen. Brompton aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of functie van zulke websites en stemt niet in met de inhoud van zulke websites.

2.10 Bijdragen aan www.www.brompton.com 

2.10.1 Als u wordt uitgenodigd om enige bijdrage aan de website te leveren (zoals tekst, foto's, afbeeldingen, video of geluiden), dan verstrekt u, door uw bijdrage te leveren, aan Brompton een eeuwigdurend, royalty-vrij, niet-exclusief recht en licentie om uw bijdrage te gebruiken, in licentie te geven, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te distribueren, uit te voeren, af te spelen, publiekelijk beschikbaar te stellen, er afgeleide werken van te maken en met betrekking tot uw bijdrage wereldwijd alle copyright en publicatierechten uit te oefenen en/of uw bijdrage in andere werken op te nemen in enig medium, al dan niet op dit moment bekend voor de volledige rechten uit uw bijdrage en in overeenstemming met het beleid van deze website voor aanvaardbaar gebruik en de beperkingen met betrekking tot privacy zoals vermeld in het privacybeleid van deze website. Als u Brompton bovenstaande rechten niet wilt toekennen, dan moet u geen bijdrage aan deze website leveren.

2.10.2 Door uw bijdrage aan deze website te leveren:

 • garandeert u dat uw bijdrage:
  • uw eigen oorspronkelijke werk is en dat u het recht hebt om dit aan Brompton beschikbaar te stellen voor alle bovenstaande doeleinden;
  • niet beledigend is;
  • niet in strijd is met enige wetgeving; en
 • vrijwaart u Brompton van alle juridische kosten, schade of andere onkosten die door Brompton moeten worden gemaakt doordat u bovenstaande garantie schendt; en
 • ziet u af van alle morele rechten in uw bijdrage met betrekking tot uw levering aan en publicatie op deze website en bovenstaande doelstellingen.

2.11 Algemeen

2.11.1 Als deze voorwaarden in strijd zijn met specifieke voorwaarden elders op deze website, dan hebben die andere voorwaarden voorrang.

2.11.2 Als enige van deze voorwaarden onwettig of ongeldig blijken te zijn of anderszins niet juridisch in enige staat of land kunnen worden afgedwongen waar de voorwaarden effectief waren bedoeld, dan wordt die voorwaarde gescheiden en verwijderd van de overige voorwaarden, die onverminderd van toepassing blijven en bindend en uitvoerbaar blijven.

2.11.3 Deze voorwaarden worden beoordeeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales.

3 HOE EEN CONTRACT TUSSEN U EN ONS TOT STAND KOMT

3.1 Uw bestelling behelst een aanbieding aan ons om een Product te kopen. Alle bestellingen moeten door ons worden aanvaard en we bevestigen zulke aanvaarding door u een e-mail te zenden waarin we bevestigen dat de bestelling is aanvaard (Orderbevestiging). Het contract tussen ons (“Contract”) wordt gevormd wanneer we u de Orderbevestiging toezenden.

3.2 Het Contract heeft uitsluitend betrekking op die Producten waarvan we de verzending in onze Orderbevestiging hebben bevestigd. We zijn niet verplicht enig ander Product te leveren dat mogelijk onderdeel van uw bestelling was, totdat zulke Producten in een aparte Orderbevestiging zijn bevestigd.

4 ANNULEREN

4.1 Als u als consument een contract afsluit, dan mag u uw bestelling binnen 14 dagen nadat de Producten aan u zijn afgeleverd zonder opgaaf van redenen annuleren.  We kunnen onderstaande producten niet annuleren, vergoeden of omruilen tenzij deze defect zijn of niet aan de beschrijving voldoen (zie sectie 5.5 en 5.6 voor meer informatie over het retourneren van defecte goederen).

 • U kunt tijdens deze afkoelperiode van 14 dagen uw bestelling annuleren door:
  • (a) ons te informeren door
   • uw annulering per e-mail te zenden naar  sales@brompton.co.uk; 
   • het model annuleringsformulier in te vullen
   • ons te bellen op +44 20 8232 8484 op maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 18:00 (met uitzondering van algemene feestdagen). We kunnen de vervoerskosten bij retourneren niet vergoeden.  U bent verantwoordelijk voor de kosten van retourneren en het risico blijft bij u totdat we de Product(en) hebben ontvangen.  Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten.

4.2 Producten die we niet kunnen annuleren, vergoeden of omruilen:

 • Producten die speciaal voor u zijn gemaakt; en

5 GEVOLGEN VAN ANNULEREN EN BELEID VOOR VERGOEDINGEN

5.1 Als u uw bestelling annuleert volgens deze algemene voorwaarden, dan vergoeden we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen (inclusief, indien van toepassing, de kosten van aflevering behalve eventuele extra kosten wanneer u een andere dan de goedkoopste door ons aangeboden standaard levering hebt gekozen) met betrekking tot de geretourneerde Producten.

5.2 We kunnen een lager bedrag vergoeden indien geleverde Producten een waardevermindering hebben ondergaan als zo'n waardevermindering het gevolg is van onnodig ruw hanteren.  Onnodig ruw hanteren is elke vorm van hanteren boven wat nodig is om de aard, kenmerken en functionaliteit van de producten te beoordelen (d.w.z. wat u in een winkel zou doen om producten voorafgaand aan een koop te beoordelen). We vergoeden, ter voorkoming van twijfel, geen Product(en) die geopend zijn of waarmee is geknoeid of die geheel of gedeeltelijk zijn verbruikt (tenzij de Producten defect zijn en zulk defect pas bleek nadat het Product was geopend). Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de producten in een geschikte verpakking worden geretourneerd. Mochten voorwerpen beschadigd zijn doordat ze niet correct verpakt zijn, dan vergoeden we een lager bedrag.

5.3 We kunnen de vergoeding aanhouden totdat we de Producten hebben ontvangen of dat u hebt kunnen bewijzen dat u de Producten hebt verzonden, wanneer dat eerder is. We vergoeden vervolgens binnen 14 dagen na de eerste van deze gebeurtenissen met dezelfde betaalwijze die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u anders bent overeengekomen.

5.4 We kunnen mogelijk uw bestelling moeten annuleren voordat de Producten zijn geleverd, bij situaties die buiten onze invloedssfeer liggen of wanneer de Producten niet op voorraad zijn. In zo'n geval zullen we u zo spoedig mogelijk informeren. Als we een bestelling moeten annuleren en u vooruit hebt betaald voor producten die nog niet zijn geleverd, dan vergoeden we deze bedragen.

Defecte goederen retourneren

5.5 We zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die aan het Contract voldoen.  Als daarom bij levering de kwaliteit van de geleverde producten niet naar tevredenheid is of als de producten anders zijn dan de beschrijving of als aan een van de andere voorwaarden is voldaan, dan kunt u het Contract annuleren en een volledige terugbetaling krijgen (inclusief vergoeding van de kosten van het verzenden van de goederen naar u en de kosten die u voor het retourneren maakt) door de defecte Producten binnen 6 maanden na de datum van aankoop naar ons te retourneren.  Nadat u Brompton van de defecte goederen op de hoogte hebt gesteld, moet u een aankoopbewijs overleggen (om aan te tonen dat u een geldig bestelnummer hebt).

5.6 We kunnen de vergoeding aanhouden totdat we de defecte Producten hebben ontvangen of dat u hebt kunnen bewijzen dat u de defecte Producten hebt verzonden, wanneer dat eerder is. We vergoeden vervolgens binnen 14 dagen na de eerste van deze gebeurtenissen met dezelfde betaalwijze die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u anders bent overeengekomen.

6 BESCHIKBAARHEID

6.1 De op deze website getoonde Producten geven een goede weergave van de feitelijke producten, maar kunnen op kleine onderdelen afwijken.

6.2 Alle Producten worden geleverd voor zover op voorraad. We zullen proberen op onze website aan te geven welke producten niet op voorraad zijn, maar het kan voorkomen dat we gedurende de dag een grote bestelling krijgen en een artikel niet meer op voorraad is.

7 LEVERINGEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN IN HET BUITENLAND

7.1 Zie het aparte  Leveringsbeleid onderaan de pagina.

8 RISICO EN EIGENDOM

8.1 De producten vallen onder uw risico vanaf het moment dat u voor ontvangst hebt getekend.

8.2 Het eigendom van het product gaat pas aan u over nadat we de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot het Product, inclusief leveringskosten, hebben ontvangen.

9 PRIJS EN BETALING

9.1 De prijs van onze Producten is de prijs zoals die van tijd tot tijd op onze website wordt vermeld, met uitzondering van aperte fouten.

9.2 Deze prijzen zijn inclusief btw, indien van toepassing, maar exclusief leveringskosten, die aan het totale verschuldigde bedrag worden toegevoegd, zoals omschreven in artikel 5.

9.3 Prijzen kunnen op ieder moment wijzigen, maar prijswijzigingen zijn niet van invloed op bestellingen waarvoor we u al een Verzendbevestiging hebben verzonden. Onze website bevat een groot aantal producten en het is altijd mogelijk dat producten op de website onjuist zijn geprijsd, hoezeer we ons ook inspannen om dit te voorkomen. Normaal gesproken verifiëren we de prijzen binnen onze leveringsprocedures en we zullen, als de juiste prijs van een Product lager is dan de vermelde prijs, u het lagere bedrag in rekening brengen wanneer we het Product naar u verzenden. Als de juiste prijs van een Product hoger is dan de op onze website vermelde prijs, dan zullen we normaal gesproken ofwel contact met u opnemen voordat we het Product verzenden, of uw bestelling annuleren en u van deze annulering op de hoogte stellen.

9.4 We zijn niet verplicht u het Product tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren, zelfs nadat we u een Verzendbevestiging hebben gezonden, als de fout in de prijsstelling overduidelijk is en u redelijkerwijs had kunnen verwachten dat de prijs verkeerd was.

9.5 Betaling voor alle Producten moet geschieden via PayPal of een van de volgende credit of debit cards: Visa, Visa Delta, Visa Electron of MasterCard. Tijdens de bestelling wordt het bedrag afgerekend.

9.6 U verplicht zich dat de voor het bestellen of aanschaffen van goederen verstrekte informatie correct is, dat de credit card die u gebruikt van uzelf is en dat u voldoende bestedingslimiet hebt voor de totale kosten van de bestelde goederen of diensten.

10 INVOERRECHTEN

10.1 Als u Producten van onze website bestelt voor levering buiten het Verenigd Koninkrijk, dan kunnen deze aan invoerrechten en ander belastingen onderhevig zijn die geïnd worden als de goederen het land van bestemming bereiken. U bent verantwoordelijk voor de betaling van zulke invoerrechten en andere belastingen Deze kosten vallen buiten onze invloedssfeer en we kunnen vooraf niets over de hoogte ervan zeggen. Neem, voordat u de bestelling plaatst, contact op met uw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie.

10.2 U moet aan alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften voldoen in het land waarvoor de producten bedoeld zijn. We zijn niet verantwoordelijk als u zulke wetten overtreedt.

11 SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

Er kunnen wetten van toepassing zijn die voorschijven dat bepaalde informatie of communicatie schriftelijk aan u moet worden verstrekt. Door onze website te gebruiken, aanvaardt u dat de communicatie voornamelijk elektronisch verloopt. We nemen per e-mail contact met u op of leveren u informatie door mededelingen op onze website te posten. Uit contractueel oogpunt gaat u akkoord met deze elektronische communicatiemiddelen en u erkent dat alle contracten, mededelingen, informatie en overige communicatie die we elektronisch aan u verstrekken voldoen aan de wettelijke bepaling dat zulke communicatie schriftelijk moet geschieden. Deze voorwaard heeft geen enkele invloed op uw wettelijke rechten.

12 KLACHTEN 

Als u klachten over onze services of producten hebt, dan vernemen we dat graag van u. Stuur een e-mail naar marketing@brompton.co.uk of bel ons op +44 20 8232 8484 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 (met uitzondering van algemene feestdagen)

13 ONLINE BEVEILIGING

13.1 We gebruiken de modernste Secure Server technologie om te verzekeren dat de door onze website verzonden gegevens optimaal worden beveiligd. We gebruiken Secure Socket Layer (SSL) versleuteling om alle informatie over credit cards en transacties te beveiligen. U kunt zien wanneer een website beveiligd is door erop te letten dat de letters "http" in het adresvenster vervangen zijn door "https". U ziet ook een geel hangslot naast het adresvenster van uw browser of onderaan het browservenster.

13.2 Als u specifieke vragen hebt, dan kunt u ons per e-mail bereiken op marketing@brompton.co.uk.

14 ONS RECHT OM DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AAN TE PASSEN

14.1 We hebben het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

14.2 Op het moment dat u Producten bij ons bestelt, valt u onder het beleid en de algemene voorwaarden die op dat moment van kracht zijn, tenzij wijzigingen in het beleid of de algemene voorwaarden wettelijk of van overheidswege moeten worden gemaakt (in dat geval gelden deze voor de eerder door u geplaatste bestellingen) of wanneer we u van deze wijzigingen in het beleid of de algemene voorwaarden informeren voordat we u de Verzendbevestiging toezenden (in dat geval nemen we aan dat u de wijzigingen in de algemene voorwaarden aanvaardt tenzij u ons binnen zeven dagen na ontvangst van de Producten informeert dat u niet akkoord gaat).

15 RECHT EN JURISDICTIE 

Contracten voor de aanschaf van Producten via deze website vallen onder het Engelse recht. Ieder geschil voortvloeiende uit of in verband met zulke contracten zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

16 ALGEMEEN

16.1 Als deze voorwaarden in strijd zijn met specifieke voorwaarden elders op onze website, dan hebben die andere voorwaarden voorrang.

16.2 Als enige van deze voorwaarden onwettig of ongeldig blijken en te zijn of anderszins niet juridisch in enige staat of land kunnen worden afgedwongen waar de voorwaarden effectief waren bedoeld, dan wordt die voorwaarde gescheiden en verwijderd van de overige voorwaarden, die onverminderd van toepassing blijven en bindend en uitvoerbaar blijven.

17 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SPECIALE AANBIEDINGEN

17.1 Standaard verpakkings- en verzendkosten (normaal £ 5,00) worden niet in rekening gebracht voor bestellingen van meer dan £ 35 (exclusief btw) na eventuele verrekening van actiekortingen. Gratis standaard verzending geldt alleen voor bestellingen vanuit het Verenigd Koninkrijk.

17.2 Speciale aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd, de gunstigste aanbieding geldt.